37پروژه پژوهشی

37پروژه پژوهشی منتخب در حوزه صنعت احداث و انرژی:

ردیف

موضوع

1

بررسي عملكرد صدور خدمات فني و مهندسي و مطالعه راهكارهاي افزايش سهم بازار بين المللي صنعت احداث و انرژی

2

بررسي نقاط قوت و ضعف فرآيند برگزاري مناقصات و ارائه راهكارهاي بهبود آن

3

بررسي راهكارهاي مناسب حكميت و حل و فصل اختلافات ميان كارفرمايان و پيمانكاران در صنعت احداث و انرژی

4

بررسي نظام بانكي كشور در توسعه ي صنعت احداث و انرژی و مقايسه ي آن با كشورهاي مشابه

5

بررسي روشهاي حل و فصل اختلافات ارجاع كار (مناقصات)

6

بررسي نقاط و ضعف شرايط عمومي و خصوصي پيمانهاي منعقده با كارفرمايان دولتي

7

بررسي نقش آموزش و تربيت كاركنان حرفه اي در توسعه ي صنعت احداث و انرژی

8

تجزيه و تحليل انواع ريسكهاي صنعت احداث و انرژی در فضاي كسب و كار كشور و ارائه راهكارهاي كاهش اثرات آنها

9

بررسي اثرات عدم تغيير نرخ برابري ارزهاي خارجي با ريال متناسب با نرخ تورم بر عملكرد صنعت احداث و انرژی

10

بررسي ضعف ها و نارسائيهاي مشترك اعضاي صنعت احداث و انرژی در راستاي ماندگاري در بازار

11

موانع توسعه ي مهندسان مشاور و پيمانكاران، عليرغم بيش از نيم قرن تجربه در مقايسه با كشورهاي مشابه

12

بررسي موانع و راهكارهاي اجرايي تبديل پيمانكاران موفق به پيمانكاران عمومي (GC) بزرگ

13

بررسي علل عدم توسعه تشكلهاي صنفي و حرفه اي

14

توانسنجي بالفعل و بالقوه نظام پيمانكاري كشور (پيمانكاران، مهندسان مشاور، سازندگان) و نياز سنجي براساس چشم انداز و برنامه توسعه در افق 10 ساله

15

بررسي راهكارهاي كاهش مصرف مصالح ساختمانـي با حفظ استانـداردهاي بين المللي

16

بررسي تأثير ويژگيهاي رفتاري عوامل پروژه در ميزان موفقيت پروژه ها

17

بررسي پايبندي به اخلاق حرفه اي در نظام فني و اجرايي كشور و ارائه راهكارهاي بهبود اخلاق حرفه اي و موازين رقابت سالم در صنعت احداث و انرژی

18

شرح و تفسير شرايط عمومي پيمانهاي همسان

19

بررسي شكل گيري و سير تحول شركتهاي پيمانكاري دولتي و شبه دولتي و اثرات آن بر صنعت احداث و انرژی

20

بررسي عملكرد قراردادهاييكه با قيمت هاي پايين خارج از اعتدال منعقد شده اند

21

بررسي علتهاي تطويل پروژه هاي عمراني و توسعه اي و ارائه راهكارهاي بهبود آن

22

بررسي ميزان خروج منابع انساني متخصص صنعت احداث و انرژی از كشور و علتهاي اصلي مهاجرت آنان

23

بررسي فرايند نظام قانونگذاري مرتبط با صنعت احداث و انرژی و ارتقاي آن

24

بررسي سياست گسترش غير دولتي در توسعه صنعت احداث و انرژی

25

بررسي نحوه ي جذب سرمايه گذاريهاي خارجي طي برنامه هاي پنجساله ي اول تا چهارم توسعه و راهكارهاي افزايش آن در برنامه هاي آينده

26

مطالعه تطبيقي قوانين و مقررات حاكم بر نظام پيمانكاري كشور (قوانين، مقررات، سيستم بانكي، بيمه و ... ) با كشورهاي مشابه

27

بررسي ميزان بازدهي و راندمان استفاده از منابع (ماشين آلات، نيروي انساني) در طراحي و اجراي پروژه ها در كشور در مقايسه با عملكرد پيمانكاران و مهندسان مشاور خارجي

28

بررسي عملكرد مشاركت هاي فيمابين پيمانكاران و مهندسان مشاور داخلي و خارجي و ارائه راهكارهاي توسعه آن

29

بررسی عملكرد اجرای اصل 44 قانون اساسی در توسعه صنعت احداث و انرژی

30

مطالعه مشكلات روش سه عاملي در پروژه هاي توسعه اي كشور و بررسي راهكارهاي اصلاحي

31

بررسي علتها و ميزان تأخير و افزايش هزينه ها در پروژه هاي اجرا شده به دست كارفرمايان دولتي

32

مطالعه ي ميداني مشكلات روش DB و EPC در پروژه هاي ملي و ارائه راهكارهاي اصلاحي در اجراي موفق آن در كشور

33

ارزيابي ضرورت و جايگاه سازمان نظام پيمانكاري

34

بررسي عملكرد قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، مصوب 12/12/1375 در طرحهاي توسعه اي و دست آوردهاي آن در صنعت احداث و انرژی

35

بررسي سطح كيفي طراحي و اجراي پروژه هاي عمراني و صنعتي كشور

36

بررسي علت هاي تطويل مراحل مطالعاتي پروژه هاي كشور

37

آسيب شناسي گزارش هاي توجيهي طرحهاي تملك دارائي هاي سرمايه اي

تاریخ ارسال: 1394/11/13
تعداد بازدید: 4266
ارسال نظر