دوره آموزشی MBA

دورهMBA :

در اين دوره ميان مدت، شرکت کنندگان 200ساعت آموزش را در سه حوزه دروس مديريت عمومي، توسعه مهارت هاي رهبري و دروس تحليل محيط و نگرش استراتژيک گذرانند. در طراحي دوره در عين الگوبرداري از الگوي جهاني، تلاش شده است تا به مختصات بومي سازمان ها و کسب و کار در ايران نيز، توجه شود.

1- مخاطبين دوره :

اين دوره براي کليه کارشناسان، مديران ميانی و ارشد سازمان ها در نهادهای دولتی و خصوصی و همچنين صاحبان کسب و کار و کليه علاقه مندان به دانش مديريت طراحی شده بود.

 

2- اساتيد دوره :

اين دوره با همکاري اساتيد مجرب و به روز در دانش مديريت برگزار شد ازجمله:

دکتر روح ا... ابراهیم نژاد، دکتر مهرداد احمدی، دکتر میر مهرداد پیدایی ، دکتر محمد علی حقیقی، مهندس محمد خلج ،دکتر محسن رسولیان ، مهندس مهدی رفتاری، دکتر داریوش روزبهانه، مهندس  رامین طهماسبی، دکتر علی عبدالهی، مهندس علیرضا علیخانی، دکتر محسن علیزاده، دکترنادر غریب نواز،دکترابوالفضل کزازی، دکتر علی مبینی،دکتر مهدی مرتضوی،  مهندس مهاجری،
دکتر روح ا... نوری ، مهندس سید حسین هویت طلب و ...

3- طول دوره :

 طول اين دوره يکسال است که شامل 200 ساعت آموزشی است.

4- زمان  و تاريخ برگزاري دوره :

 زمان برگزاري روزهاي دوشنبه و پنجشنبه در ساعات غيراداري از ساعت 16:00 الی 20:00

 تاريخ شروع دوره از دی ماه سال 1386

5- سرفصل دروس :

رديف

کد دروس

نام دروس

زمان دروس (ساعت)

ماهيت دروس

1.  دروس پيش نياز

1

FT116

مديريت عمومی (General Management)

12

نظري

3

FT308

مهارتهای زبان انگليسی برای مديران

 

4

FT412

استفاده از نرم افزار Excel  درتکنيک های مديريت

16

نظري

عملی

جمع

28

2.  دروس مديريت عمومی

1

TT112

اقتصاد کلان وتاثير آن برعملکرد بنگاههای اقتصادی

16

نظري

3

TT308

مديريت مالی برای مديران بنگاه

16

نظري

 

 

مبانی مديريت کيفيت فراگير(TQM)

12

نظري

4

 

مديريت بازاريابی ومهارتهای تحليل بازار

12

نظري

5

TP416

مديريت ارتباط با مشتري(CRM)

8

نظري

6

TP508

بازرگانی خارجی وفرايندعقد قراردادها

16

نظري

7

 

مديريت روابط کار وآشنايي با قوانين مرتبط

8

نظري

 

 

IT  برای مديران

20

نظري عملی

8

 

کسب وکار الکترونيک (E Business)

12

نظري

9

TT608

آشنايي بامبانی حقوقی موردنيازمديران

12

نظري

10

 

مديريت وکنترل  پروژه ها

12

نظري عملی

11

 

امکان سنجی اجرای طرحها وپروژه ها(Feasibility Study)

12

نظري عملی

جمع

144

3. دروس توسعه مهارتهای رهبری

1

DT116

توسعه مهارتهای رهبری (Leadership Development)

12

نظري

2

 

مهارتهای رفتاری برای مديران اجرايي

12

نظري

3

 

مديريت سرمايه های انساني  (Managing Human Capital)

8

نظري

4

DT212

جامعه شناسي سازمانهاي ايراني

12

نظري

 

 

رهبری واستراتژی در شرکتهای خانوادگی

12

نظري

جمع

44

4. دروس تحليل محيط ونگرش استراتژيک

1

EP116

روندهای سياست جهانی وتاثير آن برعملکردبنگاهها

8

نظري

2

 

رقابت پذيري ملي و نقش بنگاههاي اقتصادي

8

نظري

3

EP208

استراتژی ومزيت رقابتی

12

نظري

4

ET312

استراتژيهاي بازاريابی در فضای رقابتی

8

نظري

5

EP408

مديريت عمليات وزنجيره ارزش بانگرش رقابتی

8

نظري

6

EP516

 تحليل مالی استراتژيک درتوسعه کسب وکار

12

نظري عملی

7

 

استراتژيهای سرمايه گذاری

12

نظري

جمع

52

جمع کل ساعات دوره

268 ساعت

 

 

 

 

تاریخ ارسال: 1394/11/5
تعداد بازدید: 5622