ماهنامه آینده نگر(اتاق بازرگانی تهران)

ماهنامه آینده نگر شماره 76(مهر97)برای دریافت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://tccim.ir/images/TccimPaper/AyandeNegar_76.pdf

 

ماهنامه آینده نگر شماره 75(شهریور97)برای دریافت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://tccim.ir/images/TccimPaper/AyandeNegar_75.pdf

 

ماهنامه آینده نگر شماره 74(مرداد97)برای دریافت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://tccim.ir/images/TccimPaper/AyandeNegar_74.pdf

 

ماهنامه آینده نگر شماره 73(تیر97)برای دریافت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://tccim.ir/images/TccimPaper/AyandeNegar_73.pdf

 

ماهنامه آینده نگر شماره 72(خرداد97)برای دریافت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://tccim.ir/images/TccimPaper/AyandeNegar_72.pdf

 

ماهنامه آینده نگر شماره 71(اردیبهشت97)برای دریافت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://tccim.ir/images/TccimPaper/AyandeNegar_71.pdf

 

ماهنامه آینده نگر شماره 70(فروردین97)برای دریافت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://tccim.ir/images/TccimPaper/AyandeNegar_70.pdf

 

ماهنامه آینده نگر شماره 69(اسفندماه 96)برای دریافت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://tccim.ir/images/TccimPaper/AyandeNegar_69.pdf

 

 

ماهنامه آینده نگر شماره 68(بهمن ماه 96)برای دریافت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://tccim.ir/images/TccimPaper/AyandeNegar_68.pdf

 

ماهنامه آینده نگر شماره 67(دی ماه 96)برای دریافت بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

http://tccim.ir/images/TccimPaper/AyandeNegar_67.pdf

تاریخ ارسال: 1396/11/4
تعداد بازدید: 3550