تشکل های عضو

1-سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

2-سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران

3-انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

4-انجمن شرکت های مهندسی، پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی

5- جامعه مهندسان مشاور ایران

6-سندیکای صنعت برق ایران

7-انجمن صنفی تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان

تاریخ ارسال: 1394/11/4
تعداد بازدید: 3176