بیانیه

بیانیه مأموریت:

مؤسسه مأموریت خود را ارتقاء کیفیت فعالیت ها و توسعه توانمندی های شرکت های فعال در صنعت احداث و انرژی و رفع نیازهای مشترک آنان برای ایفای نقش سازنده و مستمرشان دربرنامه های توسعه پایدار کشور و بدل شدن آن ها به شرکت هایی ماندگار در خدمت نسل های کنونی و آتی می داند.

مؤسسه برای اجرای این مأموریت، با اعتقاد به ضرورت فراگیر شدن اخلاق حرفه ای در جامعه و با عنایت به اشراف ممتاز خود به نوع فعالیت شرکت های عضو در صنعت احداث و انرژی و مشکلات فراروی آنها پژوهش، آموزش، مشاوره، اطلاع رسانی و تعامل هدفمند با مخاطبان داخلی و بین المللی را در اولویت برنامه ها می داند و انجام فعالیت ها را از طریق یک نظام سیستم محور با قابلیت کنترل و بازنگری دنبال می کند.

در حوزه پژوهش، مؤسسه به تجزیه و تحلیل و شناخت هدفمند شرایط موجود به منظور تبیین استراتژی های مناسب برای ورود شرکت های ایرانی به صحنه مشارکت و رقابت های ملی، منطقه ای و بین المللی با استفاده از ظرفیت های پژوهشی کاربردی کشور می پردازد. مؤسسه پژوهش های در خواستی از سوی ذینفعان و شرکای اجتماعی را نیز در راستای مأموریت خود پذیرفته و به انجام می رساند.

در حوزه آموزش، مؤسسه با اعتقاد به نقش ممتاز و کلیدی منابع انسانی در فرآیند توسعه پایدار، ارتقاء توانمندی نیروهای انسانی ایرانی را به عنوان پلی برای کاربردی کردن آموخته ها و تربیت انسان های آموزش دیده حرفه ای با بهره گیری از روش های موفق بین المللی و فناوری های نوین پی می گیرد.

در حوزه مشاوره و اطلاع رسانی، با ارائه خدمات مشاوره ای صادقانه و خلاق به ذینفعان و اطلاع رسانی صحیح، سریع و به هنگام از طریق بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، زمینه هم افزایی و همسویی سیاست ها و روش ها را در سازمان های مرتبط با صنعت احداث و انرژی فراهم خواهد نمود.

مؤسسه، فعالیت های خود را با اتکاء به حمایت های مادی و معنوی و هدایت مدیران اندیشمند تشکل های بنیانگذار آغاز نموده و با تلاش ارزشمند کارکنان خود و دست اندرکاران مؤسسه به خود کفایی مالی خواهد رسید.

 

تاریخ ارسال: 1394/11/4
تعداد بازدید: 3466