هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره:

نام

سمت در هیئت مدیره

 

آقای دکتر بهروز گتمیری

رئیس

 

 

 

آقای مهندس علی اکبر ادیب

نایب رئیس

آقای مهندس مرتضی زمانی

منشی

آقای مهندس عباس زرکوب

خزانه دار

آقای مهندس محمد کیافر

عضو
آقای مهندس محمود شریفیان عضو

آقای مهندس مهرداد اشتری

عضو

آقای مهندس محمد پارسا

عضو

آقای مهندس فریبرز ثقفی

عضو

آقای مهندس جعفر سبوخی

عضو

آقای مهندس کاظم سماک

عضو

آقای مهندس سالار علیاری

عضو

آقای مهندس جعفر غفاری شیروان

عضو

آقای مهندس پرویز غیاث الدین

عضو

آقای مهندس کیان مختاری ثقفی

عضو

 

 

آقای دکتر نیما امینیان

 

مدیرعامل  
 

 

 

 

تاریخ ارسال: 1394/11/4
تعداد بازدید: 6885