کارگروه تأمین منابع مالی

کارگروه تأمین منابع مالی:

اهداف کارگروه:

  • نهادینه شدن و رسمیت یافتن پرداخت سهم یک در هزار فروش کالا و خدمات(بند 77 قانون برنامه پنجم توسعه کشور) توسط اتاق بازرگانی ایران به تشکل های صنعت احداث و انرژی
  • تنظیم برنامه های «توسعه تنشکل ها» حول 3 محور اصلی برای دریافت سهم یک در هزار فروش تشکل ها به منظور اجرای برنامه های توسعه تشکلی.
  • شناسایی منابع مالی جدید و روش های نوین تأمین منابع مالی برای موسسه و تشکل های صنعت احداث و انرژی.

دستاوردها:

  • دریافت مبلغ حداقلی برای اولین بار جهت  تشکل های صنعت احداث و انرژی عضو اتاق ایران از سهم یک در هزار فروش.
  • نهادینه شدن و رسمیت یافتن حق تشکل ها(منابع مالی یک در هزار فروش) در اتاق ایران، علیرغم مقاومت ها و سنگ اندازی ها و بهانه جویی های غیرمنطقی و غیرقانونی اتاق.
  • جلوگیری از لغو ماده ی 77 قانون برنامه پنجم توسعه (دریافت منابع یک در هزار فروش کالا و خدمات جهت توسعه تشکل ها) توسط بعضی از نمایندگان و مسئولین اتاق بازرگانی و تلاش برای استمرار این قانون در برنامه ششم توسعه کشور و شفاف سازی نحوه ی هزینه کردن آن.
  • افزایش انسجام و همگرایی بین تشکل های صنعت احداث و انرژی از طریق امضای صورتجلسه و تفاهم نامه مشترک
    «یک در هزار فروش» و حرکت به سوی «همصدایی و همگرایی» بیشتر تشکل های فنی- مهندسی بخش خصوصی.
  • محوریت قرار گرفتن موسسه بعنوان نماینده ی رسمی تشکل ها در تعاملات بیرونی(اتاق بازرگانی) و پرهیز از موازی کاری و فعالیت های مشابه و تکراری توسط تشکل ها و کاهش هزینه ها و افزایش اقتدار تشکل های صنعت احداث و انرژی.

تاریخ ارسال: 1394/12/16
تعداد بازدید: 3326