معرفی موسسه

معرفی موسسه

معرفی موسسه:

مؤسسه تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی " با اعتقاد به ضرورت فراگیر شدن اخلاق حرفه ای در جامعه و اشراف شایسته به نوع فعالیت شرکت های فعال در صنعت احداث و چالشهای فراروی آنها، تأسيس شده است و اهداف اصلی فعاليت های خود را در قرار دادن اين شرکت ها در مسير ارتقاء توانمندی برای رقابت پذيری و ماندگاری در دهکده جهانی تعريف می کند.

«برگرفته از کتاب گلوگاه نوشته مهندس عبدالعظيم گلچين»

بنیانگذاران مؤسسه تحقیق وتوسعه صنعت احداث و انرژی: « مؤسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث و انرژی» با مشارکت 4 تشکل فنی و مهندسی:

_ سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

_ انجمن شرکتهاي مهندسي و پيمانکاري نفت، گاز و پتروشيمي

_ سندیکای شرکت های تأسیساتی و صنعتی ایران _ 

انجمن صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي ايران و

مؤسسه تحقيق برای توسعه صنعت احداث و انرژی بر آن است که در بالاترین سطح " پژوهش های بنیادی ، کاربردی و توسعه ای لازم و مورد نیاز شرکت های فعال در صنعت احداث"را مدیریت کرده و به گونه ای به انجام رساند که شناخت علمی و بالایی از عوامل مؤثر در پیدایش مسائل و چالش های فراروی شرکت های عضوانجمن های مهندسی حاصل شود و با بکارگیری راهکارهای علمی و عملی که از نتايج پژوهش های کاربردی وتوسعه ای بدست آمده، شرایط لازم برای برون رفت از وضعیت موجود با تبدیل ضعف ها به قوت ها و تهدید ها به فرصت ها، برای مجموعه صنعت احداث فراهم گردد، به طوری که شرکت های فعال، برای رقابت پذيری در سطح ملی و فراملی برای مدیریت پروژه های بزرگ، واجد مزیت های شایسته شوند.

تاریخ ارسال: 1394/11/4
تعداد بازدید: 4288