اساسنامه

اساسنامه موسسه:

فصل اول – كليات

ماده 1- نام:

موسسه تحقيق برای توسعه صنعت احداث و انرژی كه در اين اساسنامه به اختصار «موسسه» ناميده مي‌شود، موسسه‌اي غير دولتي(NGO) ، غير انتفاعي و مستقل می باشد كه موسسان آن چهار تشكل هستند كه به ترتيب زمان تاسیس عبارتند از: انجمن شركتهاي ساختماني، انجمن شركت هاي پيمانكارتأسيسات و تجهيزات صنعتي ايران،انجمن شركت هاي مهندسي وپيمانكاري نفت،گاز و پتروشيمي، انجمن صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي ايران

ماده 2- مدت:

موسسه براي مدت نامحدود تاسيس مي‌شود.

ماده 3- تابعيت:

موسسه داراي شخصيت حقوقي با تابعيت ايراني است.

ماده 4- مركز اصلي:

مركز اصلي موسسه عبارت است از: تهران خيابان مطهری، نرسیده به میرزای شیرازی-پلاک 299 طبقه سوم واحد 5- کد پستی 1596915914

تلفن:88724264-88724279  نمابر: 88720768

تغيير نشاني و يا ايجاد شعب و نمايندگي و يا تخصيص محل هاي متناسب دیگر براي فعاليت‌هاي موسسه، با تصويب هيات امناء بلامانع است.

ماده 5- سرمايه:

سرمايه موسسه در زمان تاسيس يكصد ميليون ريال بوده است، که با ورود تشکل عضو جدید به 125 میلیون ریال افزایش یافته است.

تبصره1: كليه وجوه و اموالي كه بر طبق اساسنامه تحصيل مي‌شود ملك طلق موسسه است و بر طبق مقررات اين اساسنامه و سياست‌هاي موسسه براي پيشبرد اهداف و مقاصد آن بنحو مقتضي و با رعايت حقوق و مصالح موسسه مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت.

فصل دوم – اهداف

ماده 6- هدف:

هدف موسسه عبارت است از توسعه صنعت احداث و انرژی از طریق مديريت انجام تحقيق، پژوهش، آموزش، اطلاع رسانی و مشاوره در زمينه‌هاي فني، اقتصادي، اجتماعي، زیست محیطی و فرهنگي مرتبط .

فصل سوم – موضوع و فعاليت‌ها

ماده 7- موضوع و فعاليت‌ها:

موضوع و فعاليت‌هاي موسسه به شرح زير است:

انجام خدمات پژوهشي در كليه زمينه هاي مورد نياز و همچنين ارايه كليه خدمات و نظرات مشاوره‌اي و مديريتي مربوط به صنعت احداث و انرژی.

ایجاد مراكز پژوهشي، آموزشي و نهادهاي مورد لزوم با اخذ مجوز از مراجع مربوطه

طراحي جامع، سازماندهي، اجرا و ارزيابي آموزش هاي كوتاه مدت و بلند مدت منابع انساني در سطوح مختلف، با تاكيد بر آموزش هاي مدیریتی، حرفه‌اي به طور مستمر راسآٌ و یا با همكاري موسسات و نهادهاي ذيربط داخلي و خارجي.

همكاري و هماهنگي در راه‌اندازي كارگاه‌هاي آموزشی و پژوهشي براي تشكل ها و شركت هاي مهندسی و پیمانکاری با همكاري موسسات و نهادهاي داخلي و خارجي.

طراحي و مديريت بر تهيه و تنظيم مطالب آموزشي نوين و كاربردي از منابع داخلي و خارجي براي تشكل هاي و شرکت های مهندسي و پيمانكاري.

همكاري، مشاركت و به كارگيري ظرفيت هاي مراكز دانشگاهي، آموزشي و پژوهشي معتبر به منظور متناسب كردن آموزش هاي ارايه شده با نيازهاي تشكل‌ها و شرکت های مهندسي و پيمانكاري صنعت احداث و انرژی.

برگزاري دوره های تخصصی، سمينارها و همايش‌هاي علمي - كاربردي به منظور آشنايي با تحولات و     پيشرفت هاي تكنولوژيك و كمك به انتقال و استفاده از تكنولوژي و روش هاي جديد.

مشاركت و همكاري در پروژه‌هاي پژوهشي وآموزشی مورد نياز تشكل‌ها و شرکت های مهندسي و پيمانكاري و ارايه نيازهاي خدمات پژوهشي آنها به سازمان ها و نهادهاي مربوط..

معرفي و تشويق پژوهشگراني كه كار برجسته‌اي در زمينه تسهيل و تسريع در امور مهندسي و پيمانكاري صنعت احداث و انرژی انجام داده‌اند.

همكاري با موسسات، شركت ها، شخصيت هاي حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي، اعطا و قبول نمايندگي.

تامين تجهيزات آزمايشگاهي.

انتشار مجله، کتاب علمی، جزوات آموزشی، تولید نرم افزار و برنامه های رایانه ای متناسب با اهداف مرتبط با توسعه صنعت احداث و انرژی.

فصل چهارم – اركان

ماده 8 - اركان:

اركان موسسه عبارتند از:

الف)هيئت امناء

ب)هيئت مديره

پ) بازرسان

ت) خزانه دار

 

الف)هيئت امناء

ماده 9 - اعضاي هيئت امناء:

اعضاي هيئت امناء توسط تشكل‌هاي عضو موسسه انتخاب خواهند شد. هر تشكل عضو موسسه، چهار نفر از اعضاي خود را که حداقل دونفر از آنها عضو هیئت مدیره تشکل می باشند، بعنوان عضو هيئت امناء، كتباً به موسسه معرفي خواهد كرد. اعضاي معرفي شده به عنوان نمايندگان تشكل ها در هيئت امناء بوده و دوره عضويت اين نمايندگان در هيئت امناء چهار سال است و بنا به نظر و صلاحديد تشكل ها قابل تغییر مي باشد .

به هر حال تا انتخاب و معرفي اعضاي جديد، ‌يا ابقاء اعضا موجود، هيئت امناء موجود به كار خود ادامه خواهد داد.

هيئت امناء در اولين جلسه خود از ميان اعضاء، يك نفر را بعنوان رئيس و يك نفر را بعنوان نايب رئيس و یک نفر را بعنوان دبیر براي مدت يك سال انتخاب مي كند.

تبصره2: هيئت مديره هر تشكل عضو در صورت امكان حداقل 50 درصد از اعضاي دوره قبل خود را براي دوره جديد هيئت امناء ابقا ميكند.

ماده 10 – تغييرات در اعضاء با شرایط یاد شده زیر، امکان پذیر خواهد بود :

ت) خروج هر تشکل عضو از موسسه اختياري است. در صورت خروج تشکل كليه حقوق و سهام متعلق به موسسه خواهد بود.

الف) پذيرفتن هر تشکل بعنوان عضو جدید در موسسه،‌ از ميان تشكل هاي مهندسي،‌ صنفي و حرفه‌اي فعال و مرتبط با صنعت احداث و انرژی با راي موافق حداقل دو سوم اعضاي هيئت امناء نافذ خواهد بود.

ب) تغيير تعداد نمايندگان تشكل‌ها در هيئت امناء با راي موافق حداقل دو سوم اعضاء هيئت امناء نافذ خواهد بود.

پ) انتخاب افراد خوشنام، ذيصلاح و مرتبط با هدف موسسه،‌ منجمله صاحبان صنایع مرتبط، موسسات بانکی و بیمه ها، محققان، و اعضاء هيات‌هاي علمي و استادان دانشگاه ها براي عضويت چهار ساله در هيئت امناء با راي موافق حداقل سه چهارم اعضاء هیئت امناء در موسسه نافذ خواهد بود.

ماده 11 – نحوه فعاليت هيئت امناء

فعاليت نمايندگان تشکل های عضو در هيئت امناء افتخاري است.

ماده 12 - وظايف و اختيارات هيئت امناء:

الف) سياستگذاري و تعيين خط مشي كلي موسسه و نظارت بر حسن اجراي آن‌ها

ب) نصب و عزل بازرسان

پ) اصلاح، تغيير و تفسير مواد اساسنامه با تصويب سه- ‌چهارم كليه اعضا هیئت امناء

ت) بررسی و تصویب صورت های مالی و ترازنامه ساليانه و تصميم‌گيري پيرامون گزارش بازرسان

ث) تعيين حسابرس قانوني

ج) رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به هر امري كه از طريق هيات مديره يا بازرسان به هیئت امناء پيشنهاد شود.

چ) تعيين ميزان حقوق و پاداش اعضاي هيئت مديره و بازرسان

ح) تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي‌ها و دعوتنامه‌هاي موسسه

خ) در صورتي كه ادامه عضويت هر یک از اعضا هيئت امناء مانع تحقق اهداف موسسه شود با تصويب سه- چهارم اعضا مراتب به هيئت مديره تشكل متبوع براي معرفي عضو جايگزين اعلام مي‌شود.

د) انجام ديگر وظايفي كه بر طبق مفاد اساسنامه، وفق قانون و مقررات بر عهده هيئت امناء گذاشته شده است.

ماده 13- تشكيل جلسات هيئت امناء:

مجامع عمومي هيئت امناء بصورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.

جلسات عادي هيئت امناء بنا به دعوت رياست هيئت امناء و يا هيئت مديره هر سه ماه يكبار تشكيل مي‌شود و جلسات فوق العاده آن نيز به دعوت رياست هيئت امناء، بازرس و يا درخواست يك چهارم از اعضاي هيئت امناء و يا 3 نفر از اعضاي هيئت مديره تشكيل مي‌شده و صورت جلسه تهیه و به امضای رئیس، نایب رئیس ودبیر جلسه نیز می رسد .

ماده 14- روش دعوت به جلسات هیئت امناء:

دعوت براي هر يك از جلسات به وسيله دعوتنامه كتبي، بعمل خواهد آمد . فاصله بين ارسال دعوتنامه تا تشكيل جلسه حداقل پانزده روز خواهد بود . براي رسميت جلسات عادي و فوق‌العاده حضور دو سوم اعضاء ضروري است. اگر در اولين دعوت حد نصاب مذكور حاصل نشد براي بار دوم دعوت و با حضور بيش از نصف اعضا رسميت مي يابد و جهت تصويب هر موضوعي بجزموارد مذکور در اساسنامه، راي موافق دو سوم اعضاء حاضر ضروري است.

تبصره 3: در مواقعي كه ‌كليه اعضاء در هر يك از جلسات هيئت امناء حضور يابند، رعايت تشريفات دعوت كتبي الزامي نيست .

ب) هیئت مديره

ماده 15- مدت عضویت در هیئت مدیره:

دوره تصدي اعضا هيئت مديره دو سال مي‌باشد. در ابتداي هر دوره نمايندگان هر تشكل عضو در هيئت امناء از بين خود دو نفر را بعنوان عضو اصلي هیئت مدیره انتخاب و معرفی می نمایند همچنين هيئت امناء يك نفر را از ميان واجدین شرایط خارج از تشكلهاي عضو مذكور در بخش (پ) ماده 10 به عنوان عضو اصلي هيئت مديره و يك نفر را بعنوان عضو علي البدل انتخاب مي‌كند.

هيئت مديره يك نفر از ميان خود و يا خارج ازموسسه به عنوان مديرعامل انتخاب خواهد كرد.

هيئت مديره از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب خواهد كرد. انتخاب مجدد، در همه موارد یاد شده در این ماده بلامانع خواهد بود.

تبصره 4: حداقل یک نفر از اعضاء هیئت مدیره معرفی شده از هر تشکل عضو می بایست عضو هیئت مدیره یا شورای مدیریت تشکل ذیربط باشد.

ماده 16- وظایف و اختیارات هیئت مدیره

هيئت مديره نماينده قانوني موسسه مي باشد و اهم وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

- تهيه و تنظيم برنامه‌هاي اجرايي، تدوين چارت تشكيلاتي و تشكيل كميته‌هاي تخصصي وتدوين شرح وظايف آنها بر اساس سياستگذاري كلان هيات امناء و ارائه به هيات امناء

- تصویب نهایی مقررات و آیین نامه های موسسه

- تصویب برنامه و بودجه

- تعیین میزان حقوق و پاداش مدیرعامل

- تهيه و تنظيم ترازنامه و گزارش فعاليت ها و عملكرد ساليانه و ارايه به هيئت امناء

- تهيه و تنظيم فهرست اموال و دارايي موسسه كه از طرف هيئت امناء در اختيار هيات مديره قرار داده شده و يا از طريق موسسه تحصيل گرديده است و نظارت بر حسن استفاده از آنها و رسيدگي به حساب ها

- اتخاذ تصمیم در مورد خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول

- طرح و اقامه هرگونه دعوي و شكايت و نيز دفاع و يا پاسخگويي در مقابل هر دعوي يا شكايت مطروحه و تعقيب و پيگيري آنها تا حصول نتيجه نهايي اعم از حقوقي يا كيفري و در هر مرجع ذيصلاح اعم از عمومي و اختصاصي و اعم از بدوي و تجديدنظر و ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري و بطور كلي در كليه مراجع ذي صلاح قضايي و در تمام مراحل با داشتن تمامي اختيارات مندرج در موارد 35 و 36 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب و امور مدني با حق تعيين وكيل دادگستري براي امر دادرسي و با حق توكيل به غير ولو كراراً.

- تهيه وتنظيم مقررات استخدامي موسسه

- انجام هر گونه معامله در قالب هر يك از عقود اسلامي با رعايت بند (د) ماده 12

- رسيدگي به حساب هاي موسسه و پرداخت ديون و وصول مطالبات

- افتتاح حساب در بانك ها و موسسات مجاز مالي

- هيئت مديره مي‌تواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض كند.

- طرح مراحل خودکفائی مالی موسسه و پیگیری های اجرای آن.

- ایجاد تعهدات و عقد قراردادهای لازم در جهت تامین منافع و تقویت موسسه.


ماده 17- حد نصاب تشکیل جلسات هیئت مدیره:

جلسات هيئت مديره با حضور شش نفر از اعضاي اصلي رسميت يافته و تصميمات متخذه با حداقل پنج راي موافق، معتبر خواهد بود.

تبصره 5: صورتجلسات دارای شماره مسلسل بوده و پس از امضاء اعضای حاضر در جلسه هيئت مديره در پرونده مربوطه نگهداري مي‌گردد.


ماده 18- زمان یا دوره برگزاری جلسات:

هيئت مديره علاوه بر جلساتي كه بطور مرتب و حداقل هر ماه یک بار تشكيل خواهد داد ( بنا به ضرورت با دعوت كتبي رئيس و در غیاب وی نايب رئيس هيئت مديره تشكيل جلسه فوق‌العاده خواهد داد. فاصله بين ارسال دعوتنامه تا تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل 5 روز خواهد بود.)

ماده 19 - صاحبان امضاء مجاز:

كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء2 نفر از 3نفر ؛ رئیس هیئت مدیره ، خزانه دار و مدیرعامل به صورت شناور، همراه با مهر موسسه داراي اعتبار خواهد بود. مكاتبات و مراسلات عادي با امضاي مدير عامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه مهر موسسه معتبر است.

ماده 20- مسئولیت هیئت مدیره:

اعضاي هيئت مديره در انجام وظايف مربوطه در چارچوب اساسنامه و قوانين و مقررات جاري كشور و مصوبات هیئت امناء در مقابل هيئت امناء مسئول خواهند بود.

.پ ) مدير عامل

ماده 21- وظایف و اختیارات مدیرعامل:

مدير عامل داراي وظايف و اختيارات زير است:

اجراي مصوبات هيئت مديره

اداره امور موسسه و حفظ و نگهداري اموال آن

پيشنهاد نصب و عزل رؤساي موسسات و شركت هاي تابعه موسسه و مدیران ارشد بلافصل مدیرعامل به هيئت مديره جهت تصويب.

انجام كليه وظايف و مسئوليت هاي ديگر كه هیئت مديره به مدير عامل محول مي‌نمايد.

مديرعامل در انجام وظايف مربوطه در مقابل هيئت مديره مسئول و پاسخگو خواهد بود.

ت ) خزانه دار

ماده 22- وظایف خزانه دار:

سرپرستی امور حسابداری و مالی موسسه به عهده خزانه دار است.

- خزانه دار در پایان دوره خدمتش ، موظف است کلیه دارایی موسسه و سوابق مالی را تحویل خزانه دار جدید داده و گزارش تحویل و تحول را جهت تایید یا اظهارنظر تسلیم رئیس هیئت مدیره نمایند.

- کلیه اسناد و اوراق و مدارک مالی موسسه با امضاء2 نفر از 3نفر ؛ رئیس هیئت مدیره ، خزانه دار  و مدیرعامل به صورت شناور،  همراه با مهر موسسه معتبر است. هر یک از صاحبان امضاء می توانند به مسئولیت خود حق امضاء را کتباً به یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره واگذار نماید.

تبصره 6: در صورتیکه به علل پیش بینی نشده هر یک از صاحبان امضاء نخواهند و یا نتوانند به مسئولیت های خود عمل نمایند ، هیئت مدیره تا تعیین تکلیف قطعی عضو مزبور، از بین خود یک نفر را به جای وی انتخاب  می نمایند.

- درآمد و هزینه های موسسه در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان هر سال مالی جهت بررسی و تصویب به هیئت امناء ارائه می شود.


ث) بازرسان

ماده23- بازرسان:

موسسه داراي يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل مي باشد كه توسط هيئت امناء براي مدت 1 سال انتخاب مي‌شوند.

تبصره 7: انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 24- وظایف و اختیارات بازرسان:

وظايف و اختيارات بازرسان:

مطالعه گزارش سالانه هيئت مديره و بررسي كليه اسناد و اوراق مالي موسسه و تهيه گزارش براي هيئت امناء

گزارش هر گونه تخلف هيئت مديره و واحدهاي تابعه از مفاد اساسنامه به هيات امناء

تبصره8: بازرسان مي‌توانند بدون داشتن حق راي در جلسات هيئت مديره شركت نمايند.

بازرسان به منظور تهيه گزارش؛ حق مراجعه و كسب اطلاع از نوع فعاليت هيئت مديره و مديرعامل و واحدهاي تابعه موسسه را دارند. مدير عامل و دبيرخانه موسسه موظف به ارايه اطلاعات و مدارك درخواستي توسط بازرسان هستند.

بازرسان می توانند در جلسات هيئت امناء شركت نمايند و عنداللزوم گزارش عملكرد هيئت مديـره و مديرعامـل و واحدهاي تابعه را ارائه كنند و موظفند درباره بيلان كار و ترازنامه‌اي سالانه ای كه هيات مديره در اختيار هيئت امناء مي‌گذارد نظر خويش را ابراز دارند .

فصل پنجم- ساير موارد

ماده 25- سال مالی:

سال مالي موسسه از ابتداي هر سال هجري شمسي تا پايان همان سال خواهد بود.

تبصره9: در سال تأسيس، سال مالي از زمان تاسيس تا پايان سال مي‌باشد.

ماده 26- مهر و آرم موسسه:

موسسه داراي مهر و آرم مخصوص است كه متن و شكل آن بايستي به تصويب هيئت مديره برسد.

ماده 27- انحلال موسسه:

اتخاذ تصميم در مورد انحلال موسسه با هيئت امناء است كه بايد با موافقت سه چهارم كليه اعضا صورت گيرد. در صورت انحلال (موسسه) هيئت امناء هيئت تصفيه‌اي مركب از سه نفر انتخاب مي كند و اين هيات موظف خواهد بود پس از اداي ديون و وصول مطالبات موسسه نسبت به انتقال دارايي‌هاي باقيمانده به سازمان بهزيستي و يا يك يا چند موسسه خيريه و يا عام‌المنفعه با اجماع آراء هيئت تصفيه اقدام نمايد.

اين اساسنامه مشتمل بر 5 فصل 27 ماده و 9تبصره در جلسه هیئت امناء مورخ1390/04/06به تصويب رسيد.

 

 

تاریخ ارسال: 1394/11/5
تعداد بازدید: 3451