1-معرفی:

اقتصاد آبی یا « اقتصاد منابع وافر و در دسترس » ، برعکس اقتصاد قرمز رویکرد جدیدی است که بر اهمیت توسعه دسترسی و به جریان اندازی  اقیانوس آبی  منابع  وافر ذهنی جهت  نو آوری دایم تاکید دارد .در این نگاه برنامه ریزی اقتصادی بیشتر با هدف ایجاد ظرفیت های مورد نیاز برای همکاری و هم افزایی اقتصادی و بالا بردن رشد از طریق مکانیزمهای  غیر متمرکز، پویا و مبتنی بر فرایندهای تلفیقی و جامع شکل می گیرد . الگو برداری از مدلهای برتر اقتصاد  محیط زیست برای پاسخگویی مستمر به نیازها را اصلی ترین ماموریت علم اقتصاد  قلمداد نموده است .

 در این اقتصاد ضایعات و آلایندگان ایجاد شده ، و زیر ساختهای بلا استفاده دارای پتانسیل ایجاد فرصت شغلی می باشند. حامیان این تفکر اکوسیستم بالق را یک نظام بسته می انگارند که در آن برای هر تولید فرعی یک فرایند اقتصادی می توان کاربرد اصلی در فرایند دیگری فراهم نمود به شرط آنکه طرح سیستم اقتصادی بتواند فرایندهای کلیه صنایع زیر بنایی را به هم وصل بنماید. بیست و یک اصل اقتصاد آبی تکیه بر آن دارد که اقتصاد نوآوری درست مثل محیط زیست توانایی بالایی در یادگیری برای استفاده بهینه از منابع بومی در دسترس و کاربرد قوانین ابتدایی فیزیک برای طراحی فرایندهای تولید محلی دارد. این اصول  رسیدن به  بالاترین موفقیت را منوط  بر داشتن ظرفیت هایی برای یادگیری مستمر و سازگاری می دانند .

« اقتصاد آبی» نام کتابی است از پروفسور گونتر پائولی و همکارانشان که بر روی اولین گردآوری ایشان تحت عنوان « ده سال، یکصد نوآوری، یکصد هزار فرصت شغلی» گذاشته شده . دکتر پائولی که پایه گذار اولین کارخانه پایدار جهان بنام اکوور می باشد مهمترین افتخار خود را کارآفرینی با رویکرد توسعه پایدار می داند . او علت انتخاب نام اقتصاد آبی را رنگ کره زمین در فضا توصیف کرده است، و تاکید دارد فلسفه اقتصاد آبی مبتنی بر نگاهی به اقتصاد است که از نو آوری های متکی بر منابع وافر محیط زیست با نزدیک به سه و نیم میلیارد سال تجربه الهام گرفته  است.

حامیان  اقتصاد آبی، که گاه آنرا « اقتصاد لیوان همیشه پر» نامیده اند، در انتقاد از اقتصاد مدیریت منابع  نادر، که حامیان اقتصاد آبی آنرا « اقتصاد لیوان گاه نیمه پر و گاه نیمه خالی» می انگارند. یک اقتصاد ترمزی است که  با حمایت از رشد باکتریایی و ناپایدار به جای تمرکز بر ظرفیت سازی برای یافتن کاربرد های نوین مبتنی بر منابع موجود ایجاد فرصت را از طریق « وام » و افزایش بدهی و کسری خانوارها استحصال می نماید . به دلایل ذکر شده اقتصاد مدیریت منابع نادر خانواده های در حال توسعه جامعه بشری را ضعیف ، محتاج ، منتظر کمک و از همه بدتر ،سر در گم نگاه داشته است .

الگو برداری در اقتصاد آبی به معنای کپی برداری از محصولات نهایی محیط زیست نیست بلکه یادگیری از منطق و روش های ثابت شده و موفق  محیط زیست در استفاده از منابع موجود بومی برای طرح فرایندهای تولید است. یادگیری از طریق تحلیل فرایند ها و طرح نظامها در استفاده از منابع بومی برای تولید منابع  جدید.

دینامیزم و تغییر دایمی در نظام هستی جنبه ذاتی و مثبت قلمداد می شود. اقتصاد نوآور متکی بر انسانهای یادگیرنده و نظامهای اجتماعی یادگیرنده ای است که توسعه را در تغییر دادن و تغییر یافتن دایمی جستجو می نمایند . توسعه یافتگی یعنی بهره مندی از ظرفیتهایی برای یادگیری ازشاخه های مختلف علمی و با آنها ، یادگیری رشته های مختلف صنعتی از هم و با هم ، از گذشتگان و با آنها ، یادگیری از آیندگان و با آنها ، یادگیری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه ، یادگیری از محیط زیست و با آن.

 در نگاه اقتصاد آبی که نگاهی سیستمیک و مشارکتی است در راه رسیدن به جامعه یادگیرنده ، مهمترین ماموریت اقتصاد رسانیدن جامعه به تعداد « ساعات خوشحالی» ، « تولید» و « سلامت نسبی » بالاتر از طریق  ظرفیت سازی در بخش  ضریب کارآفرینی و  ضریب رهبری ،  مدیریت مشارکتی نوآوری با اتکا به منابع وافر می باشد.

2-اصول اقتصاد آبی:

راه حل ها در درجه اول مبتني بر فيزيک و  عوامل تصميم گيرنده فشار و دماي يافت شده در  محل مي باشند. جاذبه منبع اصلي انرژي است، انرژي خورشيدي دومين سوخت تجديدپذير است.آب حلال اصلي است بدون تركيب با مواد شيميايي يا كاتاليزورهاي سمي طبيعت تنها با آنچه كه به صورت محلی در دسترس است كار مي كند .كسب وكار پايدار نه تنها با احترام براي منابع محلي، بلكه همچنين با احترام به فرهنگ و سنت محلي تكامل می یابدسيستم هاي طبيعي مواد مغذي، ماده و انرژي را به شكل آبشارهاي متوالي به يكديگر منتقل مي كنند هيچ زباله اي وجود ندارد. هر فرآورده فرعي منبعي براي توليد يک محصول جديد است در طبيعت منفي ها به مثبت تبديل مي شوند. مساله فرصت است.

هیچ چیز را با چيز ديگري جايگزين نكنيد – ابتدا سعی کنید آنچه هست را موجودی  مثبت قلمداد کنید و آنرا با چیز جدیدی جایگزین نکنید.هر منبع جدیدی را با توجه به ضرورت آن براي توليد کل سیستم درخواست نمائيد.طبيعت به نيازهاي اولیه پاسخ مي دهد و پس از آن از كفايت به فراواني تكامل پيدا مي كند. مدل اقتصادي فعلي بر مفهومكميابي به عنوان پايه اي براي توليد و مصرف تكيه دارد.طبيعت فضا را براي کارآفرینانی كه کار  بيشتررا با سرمایه كمترانجام مي دهند فراهم مي نمايد.طبيعت از چندگونه محدود به يک تنوع زیستی غني تكامل يافته است. ثروت به معني تنوع است. استانداردسازي در صنعت برعكس اين قانون است.در طبيعت پارامتر ثابت تغییر است. سيستم هاي طبيعي غیر خطی هستند.نوآوري ها در هر لحظه رخ مي دهند.در طبيعت همه چيز زیست تخریب پذیر است – مساله فقط زمان اين تخريب است

در طبيعت يک فرايند توليد منافع متعددي ايجاد مي كند. طبيعت در جستجوي اقتصادهاي میدانی است. يک نوآوري طبيعي حامل منافع مختلفي براي همه است.در سيستم هاي طبيعي همه چيز به يكديگر متصل مي باشند و به سوي همزيستي تكامل مي يابند.سيستم هاي طبيعي خطرات را به اشتراك مي گذارند. هر خطر محركي براي نوآوري است.طبيعت کارآمد و داراي بهره وري است. بنابراين كسب و كار پايدار استفاده از مواد و انرژي در دسترس را به حداكثرمي رساند تا قيمت واحد براي مصرف كننده را كاهش دهد. طبيعت براي تمامي عناصر درگير در جستجوي بهینه است

3-پروفسور گونتر پائولی:

ایشان نویسنده کتاب ده سال 100 نوآوری و 100 میلیون فرصت شغلی هستند . نگاه این کتاب به اقتصاد ، بر اساس اقتصاد منابع وافر است که من به آن اقتصاد لیوان پر می گوییم . لیوان همیشه پر ، لیوان نیمه خالی نداریم ، لیوان یا همیشه پر است یا همیشه خالی یا هر دو . نگاه این مجموعه به اقتصاد می خواهد بگویید ما باید یک مقدار جامع تر ببینیم و فرایند ها را کامل در نظر بگیریم ، به این شکل می شود شغل هم ایجاد کرد .نیاییم بگوئیم تخصص های مختلف وجود دارد بلکه بگوئیم ذائقه یک تخصص با تخصص دیگر ارتباط دارد و اقتصاد بدون ضایعه داشته باشیم با جامع نگری و عدم نگرش تخصصی و در نتیجه ایجاد ضایعات این کلمات کلیدی هستند که در این کتاب استفاده شده و بنچ مارک های موفق را از محیط زیست الگو برداری کردند چون آقای پائولی فکر می کنند محیط زیست می تواند آموزش های خوبی به ما بدهد .ایشان نوآوری راکه تا امروز مطرح بوده را قبول ندارد و می گویند ما باید نوآوری را تجدید کنیم.                                                                                                         

4-سخنان آقای پائولی:                                                                                           

من به عنوان یک اقتصاد دان تحصیل کردم اما آموزشم را مثل یک مهندس دیدم . من در پلی تکنیک تورنتو آرشیتکت آموزش دیدم . همیشه دوست دارم درباره فرزندانم صحبت کنم ، بیشتر از همه دوست دارم فرزندم را نشان بدهم که با خود قارچ حمل می کند . پسر دو ساله ام از خواهر بزرگتر زیمباوه ای خود یاد می گیرد که قارچ ها را از جنگل جمع آوری کند بگذارد زیر روزنامه و بعداً بقایای آن را در بقایای قهوه مادرش بگذارد . دو هفته بعد قارچ های بیشتری را جمع آوری می کند . به این بچه نگویید که گرسنگی در دنیا هست به او بگویید ما نمی دانیم که با مسئله گرسنگی چطور باید برخورد کرد . تصویری از یک کارخانه اکولوژیک که من 20 سال پیش آن را تاسیس کردم را می توانید ببینید . بر خلاف بقیه ساختمان های صنعتی یک سقف سبز دارد به بزرگی 2 برابر زمین فوتبال ؛ 40% هزینه بیشتری برای ساخت این بوده ولی من هیچگونه سیستم سرد کننده و گرم کننده ای داخل کارخانه نیاز نداشتیم این پول را من بعد از یکسال پس گرفتم . فکر می کنم این نوع نوآوری است که افتخار می کنم جزوی از آن هستم ولی این کارخانه صابون تولید می کند . صابونی که از روغن نخ گرفته شده ، کارخانه من خیلی موفق بود و اتفاقی که افتاد این بود که من از درآمد یک میلیون یورو به 30 میلیون رسیدم ولی همین طور نیاز بیشتری به منابع پیدا کردیم . من برای اینکه بتوانم به شرایط بهتر قرار داد برسم با تأمین کننده ام که در اندونزی بود ملاقات کردم و انجا بود که فهمیدم برای بهتر خدمت دادن به من باید جنگل های بارانی بیشتری تخریب شود ، من که نمی توانم قبول کنم که دارم به پاکسازی رودخانه های اروپا کمک می کنم و از طرف دیگر دارم به جنگل های که به اوران بوتان ها پناه می دهند آسیب بزنم . بنابراین من یک کارخانه ای داشتم که می توانست مواد را به روش طبیعی بازیافت کند که محیط زیست را حفظ کند ولی از آن طرف من داشتم به تخریب محیط زیست کمک بیشتری می کردم . بنابراین من فکر کردم یک بازنگری در نگرش ام درباره پایداری بکنم و این منجر به گزارش من به کلوپ روم شداین هم به فارسی و هم به 36 زبان بین المللی دیگر منتشر شده . من در این گزارش توضیح دادم که چطور می توان 100 نوآوری را در طی 10 سال به 100میلیون فرصت شغلی می شود . شما نمی توانید شغل بیشتری ایجاد کنید مگر اینکه درآمد بیشتری داشته باشید . ایجاد پول بیشتر نیازمند دادن سرویس بهتر با قیمت پایین تر است . بنابراین من نگاهی به اقتصاد سبز انداختم که از طرف سازمان بین الملل و خیلی های دیگر تشویق و حمایت می شد . متاسفانه هر چیزی که سبز است گران تر است و نیازمند سوبسید بیشتری هم هست . بنابراین من اقتصاد آبی را توصیه کردم که می تواند موقعیت های شغلی بیشتری تولید کند بدون ایجاد هزینه های اضافی .                                                 

بدترین سیستم اقتصاد ، سیستمی است که جوانان کار ندارند . مثال فلسطین را نگاه کنید که 97% جوانان شغل ندارند ولی یاد می گیرند که چگونه مبارزه کنند و موشک های بیشتری بفرستند . این ها می توانند هوش و استعدادشان را برای کارهای دیگر استفاده کنند ؟ باید به خود اجازه دهیم که با چیزهای کمتر کارهای بیشتری انجام دهیم . بنابراین برخورد من این است که ما باید فرصت های بیشتری را بررسی کنیم و با نگرش بهتر و شانس های بیشتری برای خود به وجود بیاوریم، متأسفم که این را بگویم تا امروز بیشترین تلاش ما این بوده که از طریق اقتصاد بازار به بهترین نتایج برسیم اقتصاد بازار به ما می گوید که ما باید به یک تجارت تخصصی و با یک نگرش تخصصی به کار تولید بنگریم . بنابراین ما دنبال اقتصاد کمی هستیم که می خواهد از این طریق هزینه های کمتری را در بر داشته باشد و تمام این ها را برای این استفاده می کنیم که میزان نقدینگی بیشتری داشته باشیم ، بنابراین ما دنبال رقابت پذیری بیشتری در اقتصاد جهانی هستیم ؛ این روش آمریکایی برخورد با اقتصاد ما را به کجا رسانده . ما میزان بالایی تولید کار کردیم . این طرح که 52%مردم در اسپانیا بیکار هستند . جمعیت های کوچک از بین می رود و شهرهای کوچک و روستاها از بین می روند و ما مصرفی شدیم و میزان زیادی مصرف می کنیم و عده ای پوادار شده اند . بنابراین من از طریق اقتصاد آبی یک دیدگاه جدید را معرفی می کنم . خیلی ها می گویند این بر اساس رویا طراحی شده و تخیلی است ، ولی ما باید یک راه بین رویا و واقعیت برای خود بنا کنیم و اگر این کار را بکنیم بین علم و برداشتن ریسک به تعادل رسیده ایم . بیشتر شما چون در تجارت هستید عادت به برداشتن ریسک دارید اون موقعی اعتقاد و اعتماد پیدا می کنید که یک کار را انجام دهید ؛ فقط اون موقع و بنابراین شما شاهد مثال می خواهید و من هم می خواهم شاهد مثال های به شما نشان بدهم و من هم کار سختی دارم چون از میان 108 نمونه باید فقط 4 نمونه را انتخاب کنم و به شما نشان بدهم ولی امیدوارم که این ها بتوانند شما را تشویق کنند و هیجانتان را برانگیزند که بتوانیم این واقعیت که جلوی چشم مان داریم را به یک شکل دیگر ببینیم و فراتر از اون چیزی که حقیقت به نظر می رسد فکر بکنیم سوال را می خواهم از شما بپرسم آیا این لیوان نیمه پر است یا نیمه خالی ؟ اگر بد بین باشید می گویید نیمه خالی و اگر خوش بین باشید نیمه پر . ولی هر دو اشتباه می کنید همیشه پر است یا با هوا یا با آب . دلم می خواهد که شما از حالا به بعد به هوا دقت کنید چون ما باید تنفس بکشیم.                              فلسفه من از توسعه اقتصادی چیست ؟ همیشه ما باید به مزایای بیشتری فکر کنیم ( به چند منظوره ای فکر کنیم نه به یک مزیت ) . شما درست مثل خیلی از اقتصادهای دیگر کاری که باید بکنید این است که از چیزهای که دارید استفاده بکنید . اون چیزهای که دارید را برای این استفاده کنید که به فرصت های بهتری دسترسی پیدا کنید و فرصت های بهتری را هم جلو خودتان ببینید. ما می توانیم مثل قانون فیزیک مواد غذایی ، انرژی و ماده را کنار هم ببینیم و بنابراین ما باید سکتورهای مختلفی را در کنار هم بیاوریم . که  اول ما بتوانیم به نیازهای پایه ای مردم پاسخ دهیم . اگر ما این برخورد را داشته باشیم و بتوانیم با نیازهای پایه ای برخورد کنیم می توانیم جامعه ای موفق داشته باشیم در غیر اینصورت جامعه ای متوقف داریم . خانه و مسکن از نیازهای پایه ای است و ما باید سرمایه اجتماعی ایجاد کنیم . بنابراین سرمایه ای که نه فقط برای حمایت فرد نیاز است بلکه برای حمایت جمع مهم است . به مسکن و آب نگاه کنید یکی از 4 موردی است که من می خواهم نمایش بدهم . در کلمبیا در آمریکای جنوبی هستیم ، تقریباً در ارتفاع 6 هزار متری نزدیک این کوهها ، دره ها و جنگل های بامبو داریم من به کمک یک مهندس بزرگترین ساختمان بامبو را در تاریخ مدرن ساختم و من این ساختمان را با استاندارد آلمانی پوشش دادم . چند نفر از شما درآلمان ساختمان ساخته اید ؟ خیلی بد است اگر بخواهید فکر کنید یک ساختمان را به این شکل بسازید در صورتی که علم برای حمایت از آن پشت سرش داشته باشید . می توانیم در تصویر ساختمانی را ببینیم که در سال 2000در نمایشگاه بین المللی آلمان ساخته شده و در کتابی خلاصه برداری شد. به پاس این قضیه ما امروز می توانیم باعث یک حرکت جدید در آمریکای لاتین باشیم در سمت چپ یک ساختمان دو طبقه 14 هزار دلاری که در مقابل 9 ریشتر زلزله مقاومت دارد را می توانید ببینید . من از شما می خواهم که به من نشان بدهید ساختمانی با قیمت 14 هزار دلار. ولی ما همان تکنیک ها را می توانیم برای تولید ساختمان های ارزان تر استفاده کنیم در شرایط بحرانی یا شرایطی که ما می خواهیم در مراکز شهرها فقر زدایی بکنیم در مراکز فقیر ساختمان سازی بکنیم . عکس سمت راست شما ساختمانی است که فقط 950 دلار قیمت دارد . بصورت پیش ساخته از بامبو امروز می خرید و آن ساختمان فردا جلوی چشمان شماست . این کدها و پارامترهای ساختمان را تغییر داد و باعث تعریف نوین این ها شد همچنین تعریف بحران و ریسک برداشتن با روش درست سرمایه گذاری و نظام های دولت مالی مردم فقط 17 دلار در ماه می دهند که بتوانند اینچنین خانه ای داشته باشند . بیائید به یک مورد دیگر نگاه کنیم انرژی و بهداشت . شما فکر می کنید پانل های سولار در شب هم کار می کنند ؟ خیلی از شما حتماً می گویید نه . معلومه که پانل های سولار در شب هم کار می کنند همانطور که در این تصویر می بینید در درون سلول فوتو ولتایی دو تیوپ وجود دارد که پر از آب هستند و با آسمان های زیبای آبی شما بخش سیاه خنک می شود و وقتی شب سرد می شود شما آب سرد در این تیوپ ها دارید که 6 درجه سلسیوس است . بنابراین شما می توانید در تمام روز آب خنکی به بیرون از این تیوپ هدایت کنید حتی زمانی که دمای شما 45 درجه است و سلول ها خوب است که در دو سمت کار می کنند ، در رو و در زیر و طبیعتاً شما در روز آب گرم دارید و به این ترتیب بالا رفتن دما کمک می کند که در دو طرف سلول های فوتو ولتایی شما هوا سرد داشته باشید . بنابراین شما آیپاد برق و انرژی تان را بالا می برید و با یک سوم سولارست هفت برابر انرژی تولید می کنید ، شما برق ، آب گرم و آب سرد را بطور همزمان دارید ولی از همه مهمتر اینکه بخاطر اینکه روی سقف گذاشته شده یک سقف هم دارید و هوا هم بین دو سقف دارید و به دلیل اینکه آب را با 85 درجه در طول 12 ساعت آنجا نگه داشته اید و آب تمیز و بهداشتی شده است . 6 مزیت بجای یک مزیت و برای همین من فکر می کنم که شما انرژی سولار را می توانید به یک سطح جدید انرژی برسانید . بنظر شما اگر این در سوئد عملیاتی شده در ایران هم عملیاتی خواهد شد ؟ من نیازی به هیچ دانشمندی ندارم که این را به من ثابت بکند و این را هم می شود به صورت جهانی همه جا انجام دارد.

مورد سوم توسعه نواحی ساحلی است ؛ شما در ایران نواحی ساحلی بلندی دارید که در یک طرف دریا و در یک طرف زمین خشک است . شما می توانید از این زمین برای کشاورزی استفاده کنید بصورت سولار از آب دریا استفاده کنید . اینجا می توانید عکسی از استرالیا ببینید که فقط کشاورزی را از طریق آب دریا انجام می دهند و اجازه بدهید تا به شما نشان بدهم که چگونه کار می کنند ؛ می دانم که حتماً تعدادی مهندس وجود دارد و می دانم که این باعث خجالت است که این مهندسی ساده ای است و این دیزاین در اختیار همه هست و می توانید کپی کنید.                                                           

می دانید که همیشه سطح آب که با خورشید برخورد می کند همیشه گرمتر است نسبت به آن آبی که 10 یا 20 متر پایین تر است . بنابراین ما آب سردی داریم که از مناطق عمیق تر دریا وارد می شوند و از یک کندانسر رد می شوند و خیلی راحت و عادی بر می گردند به دریا ؛ تنها کاری که می کنند خنک کردن زمین است در جاهایی که کنار این پایه ها قرار دارند . جالب اینجاست که آبی که بدست می آید آب تازه است . بطور فرایند یا اثر می توانید از تمام مناطق ساحلی دور کنید . وقتی که دو دیوار را از طریق مقوا درست می کنید به دلیل اینکه منافذ زیادی دارد اجازه می دهد هوا از منافذ آن رد شود و سقفی درست می کند که از پلاستیک ساده درست شده است . یک سطح پلاستیکی که آب سطحی در آن نگه داشته می شود  در حقیقت این تنها تولید شما است و این به این معنی است که سقف شما گرم خواهد شد بنابراین اگر این گرم باشد آب را تبخیر می کند و داخل آن طبق قانون تبخیر باید خنک شود ، اگر این شرایط حاکم باشد شما شبنم تولید می کنید ( قسمت خنک در درون و قسمت گرمتر در بیرون باعث ایجاد شبنم می شود ) این به این معنی است که شما از سیستم آبیاری قطره ای بهتر استفاده می کنید شما یک سیستم بهتری از آبیاری قطره ای دارید بدون اینکه ابزار و تجهیزات آن را داشته باشید ،شما در این روش می توانید از خط های ساحلی استفاده کنید و مناطق کشاورزی خود را آبیاری کنید با استفاده از زمین های خشکی که بدون آب مانده اند و در کنار ساحل هستند و به تأمین غذا و آب آشامیدنی کمک کنید . مزایای چندگانه :
هزینه های پایین تر ، استفاده از آنچه که دارید و رقابت پذیر باشید ، ایجاد فرصت شغلی بکنید ؛ این اقتصاد آبی استبخش ماهی گیری : ما باید در نظر بگیریم که خیلی بد داریم از بخش ماهی گیری و صید ماهی استفاده می کنیم و تنها کاری که می کنیم در حقیقت این است که ماهی می گیریم. شما در ایران دلفین هم دارید آیا می دانید دلفین ها چطور ماهی می گیرند ؟ آنها با استفاده از حباب های هوایی این کار را انجام می دهند ، نهنگ ها هم همینطور کار می کنند . حالا ما براساس یک مدل ریاضی می توانیم بفهمیم چطور از طریق حباب های هوایی می توانند ماهی صید بکنند ، وقتی که این حباب های هوایی ماهی را بالا می آورند همه را می توانیم صید کنیم و به قسمت های پایین تر دریا دست نزنیم . از این طریق شما خیلی از نظر انرژی با راندمان هستید و هرگز ماهی های بزرگتر را صید نمی کنید . برای اینکه ما باید همیشه ماهی های مادر را حفظ کنیم . شما می دانید که خاویار زیادی را نمی توان از ماهی های کوچکتر دریافت کرد ، اینجا یک طراحی جدید از کشتی ها و قایق های جدید می توانیم به شما نشان بدهیم .با داشتن پانل های آفتابی ثابت ، به همان ترتیب که قبلا توضیح داده شد این ها روز آب گرم و در شب آب سرد تولید می کنند ، همه چیز در کشتی و داخل کانتینرها انجام می شود . از سر ماهی امگا3 استخراج می کنند . آنچه که خیلی مهم است زمان سرمایه گذاری ، در نقطه سر به سر 18 ماه است چرا؟ به دلیل اینکه درآمد آن ها از تن ماهی از 2000دلار به 10000 دلار افزایش یافته . این یک عبور از محل خیلی اساسی است تنها با استفاده انرژی قابل تجدید است . درآمد 5 برابر ایجاد کار 2 برابر و امنیت غذایی نیز تأمین می شود.
اجازه بدهید به مورد مراکش و ماهی گیری در مراکش نگاه کنیم . میزان شغل های که بطور مستقیم به این صنعت مربوط می شوند 15 برابر افزایش یافته است . ارزش صادراتی 3 برابر شده و مصرف محلی ماهی هم افزایش یافته است ؛ در عین اینکه منابع ماهی خودشان را هم حفظ کرده اند . این اقتصاد آبی یا تجارت مبتنی بر اقتصاد آبی و پایدار است . من برای اینکه بتوانم همه این ها را معرفی بکنم و گسترش بدهم همه را به داستان هایی برای کودکان ترجمه کرده ام . من درطول 5 سال آینده 365 نمونه از این ها را به داستان هایی برای کودکان ترجمه خواهم کرد .ما باید هر روز با بچه ها در تماس باشیم و آنها را تشویق بکنیم  و به آنها راه برای آینده نشان بدهیم . نوآوری ها ،استراتژی دراز مدت نیاز دارند ولی در عین حال باید نسل بعدی را هم تشویق بکنید . آنچیزی که داریم را باید استفاده کنیم . ما این را با احساس و عشق زیاد و برای ایجاد کار انجام می دهیم . نوآوری و رقابت می کنیم و جهان بهتری را درست می کنیم . با چند کلام از نلسون ماندلا اجازه بدهید تا سخنانم را به پایان برسانم : فقط تا وقتی غیر ممکن است که انجام نشده است .        

 

تاریخ ارسال: 1394/11/5
تعداد بازدید: 1906
ارسال نظر