1394/11/5

معرفی

1-معرفی: اقتصاد آبی یا « اقتصاد منابع وافر و در دسترس » ، برعکس اقتصاد قرمز رویکرد جدیدی است که بر اهمیت توسعه دسترسی و به جریان اندازی  اقیانوس آبی  منابع …