پلتفرم خلق مشترک و نوآوری -مستمر MCIDM

پلتفرم خلق مشترک و نوآوری -مستمر MCIDM 

کاهش قیمت نفت به دلیل وابستگی بیش از اندازه به درآمدهای حاصل از صادرات این کالا در کنار کاهش استخراج و عرضه ناشی از تحریم ها ، موجب وارد آمدن ضربه های بالایی به ماندگاری شرکت ها و فعالان اقتصاد کشور از جمله شرکتهای فعال در صنعت احداث و انرژی گردیده است.

از جمله مهم ترین راههای رسیدن به ماندگاری شرکت های فعال در صنعت بزرگ احداث و انرژی، افزایش نفوذپذیری صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای وابسته می باشد.

برای دستیابی به این مقصود باید:

- فرآیندهایی که امکان این افزایش را فراهم نمایند، شناسایی ، بازطراحی و عملیاتی سازی بنماییم. 

- استراتژی مناسبی را با هم افزایی فکری و سرمایه ای "بویژه در ابعاد بین المللی " انتخاب نماییم که سهم ایران از بازارهای جهانی 

- صدور خدمات فنی و مهندسی و کالاهای وابسته را تا سالیانه یک درصد افزایش دهد.

- استراتژی طراحی و انتخاب شده موسسه برای محقق شدن این مهم ، برپایی اتاق فکری تحت عنوان پلاتفرم خلق مشترک و نوآوری مستمر MCIDM می باشد.این اتاق فکر باید بتواند، امر غیر قابل اجتناب افزایش مستمر ضریب نفوذ پذیری و جهانی صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالا را بتدریج اضافه و هدفهای تعیین شده را دست یافتنی بنماید.

فراهم آوردن فضای مناسب برای همکاری و هم اندیشی اعضای اتاق های فکر تشکل های فنی و مهندسی ، اتاق های بازرگانی و صنایع همچون هیئت مدیره ها، کمیسیون ها، کمیته ها، کارگروه ها، که ضرورت های کارآفرینی نوآوری، توسعه توانمندیهای استراتژیک و حرفه ای و توسعه روابط بین المللی در دستور کار دارند از مسیر استراتژی، پلاتفرم خلق مشترک و نوآوری مستمر MCIDM ، امکان پذیر می گردد.

بدینوسیله موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث برآن شده است پلتفرم خلق مشترک و نوآوری -مستمر MCIDM در تاریخ های هفتم و نهم آبان ماه جاری برگزار نماید لذا از علاقمندان دعوت می گردد برای نام نویسی جهت حضور در پلتفرم خلق مشترک و نوآوری -مستمر MCIDM  با موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث و انرژی تماس حاصل فرمایید.

 

تاریخ ارسال: 1395/7/13
تعداد بازدید: 783