اعمال سلیقه فردی در دولت؛ دشمن توسعه بخش خصوصی

اعمال سلیقه فردی در دولت؛ دشمن توسعه بخش خصوصی

محمدامیرزاده

در شرایط کنونی توسعه اتوماسیون و قطع دست افراد از دخالت در پیشبرد پروژه های بزرگ باید در نظر گرفته شود. مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت راه اندازی سایت شفافیت است که در آن مقررات و قوانین به طور روشن در دسترس قرار بگیرد.

 شرایط امروز محصول سرعت بالای تحولات اقتصادی نیست بلکه باید اسم بحران را روی آن گذاشت و متناسب با این اسم رفتار کرد. یک علت مهم در بروز بحران اقتصادی کنونی به بازی نگرفتن بخش خصوصی است. سرمایه های اقتصادی به دست افرادی در سال های گذشته رسید که مولد نبودند. این سرمایه به جای تقویت اقتصاد تبدیل به سیل نقدینگی شده است و تمام بخش های اقتصادی از جمله بخش خصوصی و دولت آسیب زده است.

از سوی دیگر عملکرد سازمان های دولتی نسبت به بخش خصوصی مبهم است. می توان گفت هیچ شفافیتی بین این دو بخش وجود ندارد. حتی زمانی که مناقصاتی برای مشارکت بخش خصوصی شکل می گیرد، طرف دولتی قادر است جریان مناقصه را به سمت و سوی مورد نظر خود هدایت کند. در شرایط کنونی توسعه اتوماسیون و قطع دست افراد از دخالت در پیشبرد پروژه های بزرگ باید در نظر گرفته شود. مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت راه اندازی سایت شفافیت است که در آن مقررات و قوانین به طور روشن در دسترس قرار بگیرد. تا زمانی که دولت نتواند تهدید اعمال سلیقه فردی در اجرای طرح ها را از بین ببرد، امیدی به توسعه فعالیت های بخش خصوصی وجود نخواهد داشت.

مدت هاست که وقت روی خوش نشان دادن به بخش خصوصی فرا رسیده است اما نگرش غلطی که از چهاردهه گذشته بر اقتصاد سلطه یافته، همه چیز را به نفع دولت مصادره کرده است و امروز اثری از است کارخانه های مولد گذشته دیده نمی شود. اکنون خبری از ارج و آزمایش نیست. موسسات تولیدی داخلی به تعطیلی کشانده شدند در حالی که اگر به حیاتشان ادامه می دادند و بازارهای منطقه حفظ می شد، در شاخص های مختلف اقتصادی و اجتماعی از جمله درآمدهای مالیاتی، اشتغال و کاهش استرس های جامعه به امتیازات قابل توجهی می رسیدیم.

دولت های مختلف در چهاردهه گذشته از همکاری بیشتری بخش خصوصی حرف زدند و این بخش تلاش کرده نگاه مثبتی به دولت ها داشته باشد. در دوره دولت های یازدهم و دوازدهم رییس جمهور از کارخانه های سودده در بورس می گوید که حرکت خوب و مبارکی است. از سوی دیگر رییس جمهور به اختصاص منابع ارزی به صنایع داخلی معتقد است که می توان این را هم مایه رونق و رشد تولید داخلی در نظر گرفت اما باید دید در مرحله اجرا به کجا رسیده ایم.

منبع:اتاق بازرگانی تهران

تاریخ ارسال: 1397/4/24
تعداد بازدید: 270